UBND tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 1 (năm 2020) cho 16 sản phẩm, trong đó 6 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Công bố Quyết định phê duyệt kết quả đợt 2 (năm 2020) cho 20 sản phẩm; trong đó, 2 sản phẩm đạt 4 sao

2 thoughts on “Sóc Trăng trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+84913 890 302