UBND tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm đợt 1 (năm 2020) cho 16 sản phẩm, trong đó 6 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Công bố Quyết định phê duyệt kết quả đợt 2 (năm 2020) cho 20 sản phẩm; trong đó, 2 sản phẩm đạt 4 sao

10 thoughts on “Sóc Trăng trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020

  1. JimNum says:

    See more about 1how to get diamonds on cooking fever

    k23lartds11
    The game is more fun when you have as many gems as you could ever want.If you love phone games like this you should check out the website above

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+84913 890 302